Riziková analýza

blue.jpg (4905 bytes)Riziková analýza
blue.jpg (4905 bytes)Hodnotenie nebezpečnosti
blue.jpg (4905 bytes)Hodnotenie zraniteľnosti
blue.jpg (4905 bytes)Predmet metodiky
blue.jpg (4905 bytes)Použitie rizikovej analýzy
blue.jpg (4905 bytes)Základné definície (pojmy) spojené s rizikovou analýzouRiziková analýza

Riziková analýza sa chápe ako integrálna súčasť prieskumných prác. Rizikovou analýzou rozumieme vyhodnotenie environmentálnych vplyvov a vplyvov súvisiacich so zdravím obyvateľstva v prípade výskytu kontaminácie. Jej cieľom je odhadnúť potrebu ochranných opatrení, keďže hodnotenie špecifického rizika je podmienkou pre akékoľvek podobné opatrenia.

Riziková analýza vyhodnocuje konkrétne okolnosti, pričom vychádza z informácií o prítomných znečisťujúcich látkach a zároveň z možných ciest ich šírenia, expozície a cieľovej skupiny na ktorú sa dané riziko vzťahuje v každej z daných situácií.

Hodnotenie špecifického rizika odhalí prepojenie jednotlivých prístupov a vplyvy, ktoré vytvárajú hazard pre cieľovú skupinu.

Hodnotenie nebezpečnosti

Hodnotením nebezpečnosti rozumieme posúdenie základných vlastností potenciálnych znečisťujúcich látok. Nebezpečnosť môžeme kvalitatívne popísať ako napríklad karcinogenita, korozívnosť alebo toxicita; jej účinky môžu byť akútne aj dlhodobé (chronické účinky). Ak je to možné, vždy kvantifikujeme nebezpečnosť určením hodnôt koncentrácií pri ktorých môžu nastať škodlivé účinky.
Určenie nebezpečnosti danej udalosti, pri ktorej došlo k úniku kontaminantov, znamená podrobné hodnotenie toxicity, biodegradovateľnosti, bioprístupnosti a mobility znečisťujúcich látok.
Hodnotenie nebezpečnosti bolo vykonané pre množstvo relevantných látok, vrátane kritérií kvality a A,B, C - hodnôt. Boli vytvorené tabuľky hodnôt a stručné charakteristiky relevantných látok, ich účinky a podklady pre všetky výpočty.
 


Hodnotenie zraniteľnosti

Hodnotenie zraniteľnosti je založené na možnom šírení sa a intenzite vystavenia znečisteniu, ako je to ilustrované na obrázku 1.


Obrázok 1.
Cesty šírenia a expozície

Často môžeme environmentálnu zraniteľnosť hodnotiť skúmaním troch najdôležitejších hľadísk; menovite zdravotných hľadísk, ktoré sú dôsledkom využívania danej lokality, hľadiská vzťahujúce sa na ochranu podzemných vôd a hľadiská súvisiace so stavom povrchových vôd.

Koncepčný základ Metodického pokynu analýzy rizík pre kontaminované územia vychádza z metodiky vypracovanej Dánskou agentúrou pre ochranu životného prostredia „Guidelines of Remediation of Contaminated Sites“ z roku 1998 a holandskej metodiky  prezentovanej v SR  v rámci projektu „Transfer of know-how on Soil Techniques to Slovak Engineering Offices: Assessing Environmental and Human Risks – Course“, 1995. Zároveň predkladaná koncepcia hodnotenia rizík vychádza z materiálov vypracovaných US EPA v rokoch 1983 - 1987 pre hodnotenie rizík ohrozenia ľudského zdravia (US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/8-87/045). Táto koncepcia sa v deväťdesiatych rokoch stala základom dokumentov EU pre hodnotenie rizík :

MŽP SR metodickým pokynom rizikovej analýzy  stanovuje základné požiadavky na obsah a formu rizikovej analýzy pre kontaminované územia na zabezpečenie jednotného postupu pri jej vypracovávaní a volne nadväzuje na „Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. októbra 1998 č. 623/98-2 na postup hodnotenia a riadenia rizík“ a „Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 27. augusta 1998 č. 549/98-2 na hodnotenie rizík zo znečistených sedimentov tokov a vodných nádrží“ uvedených vo vestníkoch MŽP SR a zároveň zohľadňuje „ Odborné usmernenie na posudzovanie miery prijateľného rizika v súvislosti s určením najvyššej medznej hodnoty kvality pitnej vody orgánom na ochranu zdravia pri posudkovej činnosti“ z 9.júla 2001 uverejneného vo Vestníku MZ SR (ročník 49, čiastka 27 – 28).
Metodika rizikovej analýzy obsahuje obe kritéria posudzovania a hodnotenia negatívnych účinkov vyplývajúcich z existencie znečistenia. Je k nej potrebné pristupovať ako jednému z celého radu čiastkových krokov vedúcich k riešeniu negatívnych dôsledkov existencie znečistenia zemín a podzemných vôd, medzi ktoré predovšetkým patria:


Pre vlastné spracovanie rizikovej analýzy je rozhodujúca kvalita vstupných informácií a schopnosť spracovateľského tímu získavať a hodnotiť tieto informácie.

Postup spracovania rizikovej analýzy môžeme rozdeliť do nasledovných krokov:

1. Spracovanie  situačného (koncepčného) modelu lokality. Situačný model charakterizuje základné princípy systému analýzy rizika pre danú lokalitu. Je urobený na základe rekognoskácie lokality (územia) a výsledkov prieskumných prác (vrátanie starších prieskumných prác, rozborov technológií atď.). Stručne, jasne a prehľadne definuje všetky známe a očakávané zdroje kontaminácie, typy, koncentrácie a bilancie polutantov, zložky prostredia, ktoré môžu byť kontaminované, ich základné charakteristiky, migračnú schopnosť a cesty polutantov, všetky možné expozičné cesty a exponované subjekty. Vytvorenie situačného modelu využíva výsledky získavania vstupných dát a prieskumných prác.

2.  Posúdenie aktuálnosti rizika.  V tomto kroku sa na základe vstupných informácií a identifikácie potenciálnych rizík z koncepčného modelu posúdi aktuálnosť  rizika vyplývajúceho z kontaminácie zeminy a vody. V rámci tohto kroku sa hodnotia aj riziká z  neidentifikovaných zložiek kontaminácie na základe neselektívnych ukazovateľov kvality zemín a vôd (NEL, CHSK, BSK a pod.)

3. Výpočet rizika.  V tomto kroku sa vypočítajú pre jednotlivé migračné cesty a látky expozičné hodnoty pre jednotlivé možné prípady a porovnajú s tabuľkovými limitovanými hodnotami. Výpočet zahŕňa:

Pre všetky uvedené prípady sú stanovené tabuľkové kritéria kvality, na základe ktorých je riziko potvrdené alebo vylúčené. Miera prekročenia týchto kritérií pre jednotlivé kontaminanty sa v záverečnom hodnotení posudzuje pomocou rizikového koeficienta a suma týchto koeficientov predstavuje  celkový rizikový koeficient pre hodnotenú zložku (zeminu, podzemnú vodu) resp. celú lokalitu.

4. Závery rizikovej analýzy

Bloková schéma spracovania rizikovej analýzy je na obr. 2. Táto schéma zahŕňa aj postup  využitia výsledkov rizikovej analýzy pri hodnotení navrhnutých nápravných opatrení.

Analýza rizika je súčasťou hodnotenia a riadenia rizík, je analytickou činnosťou, pri ktorej sa významným spôsobom prejavuje schopnosť spracovateľského kolektívu analyzovať, hodnotiť a interpretovať  informácie. Je súčasťou procesu získavania informácií, ich hodnotenia a prijatia rozhodnutí o znečistení lokality a jej okolia. Vo väčšine prípadov nie je možné získavať tieto informácie len kompiláciou existujúcich podkladov a vyžaduje uskutočnenie  prieskumu  v danej lokalite, s dôrazom na predpokladané využitie územia („suitable for use„). Z tohto princípu vyplýva, že pri hodnotení sú uvažované len realistické scenáre šírenia kontaminácie a ohrozenie zdravia človeka či poškodenie životného prostredia, ktoré pri danom spôsobe využitia územia môžu nastať.


Predmet metodiky

Predmetom metodiky posudzovania rizika  kontaminovaných lokalít  sú  znečistené zeminy, podzemné a povrchové vody, ovzdušie, odpady a stavebné materiály –
environmentálne záťaže (resp. antropogénne vplyvy), ktoré môžu predstavovať ohrozenie zdravia človeka a iných zložiek životného prostredia.
Riziková analýza predstavuje jeden zo základných rozhodovacích nástrojov pre hodnotenie zdravotných rizík a rizík poškodenia ekosystémov. Slúži nielen k hodnoteniu a charakterizácii miery týchto rizík, ale i pre stanovenie priorít  a výber vhodných variant riešenia nápravných opatrení s ohľadom na súčasné i budúce využitie územia s existujúcou environmentálnou  záťažou. Vychádza z princípu nájdenia spoločensky prijateľnej miery zdravotných a environmentálnych  rizík.
 


Použitie rizikovej analýzy

Metodický pokyn Rizikovej analýzy pre environmentálne záťaže kontaminovaných území sa doporučuje aplikovať na:


Je ju však tiež možné  použiť na riešenie  čiastkových problémov v rámci rozsiahlejších rizikových analýz a procesov riadenia rizík.
 


Základné definície (pojmy) spojené s rizikovou analýzou

Metodika spracovania rizikovej analýzy je určená kvalifikovaným pracovníkom, ktorých špecializácia zaručuje požadovanú kvalitu a rozsah nevyhnutných prác. S ohľadom na zložitosť a rozsah problematiky rizikových analýz by tento materiál nemal byť chápaný ako podrobný návod, ktorý by nahrádzal požadovanú odbornosť. Rozsah a multidisciplinárny charakter rizikovej analýzy obvykle  predpokladá tímovú spoluprácu odborníkov. Metodický pokyn je potrebné aplikovať  ako komplexný proces zahrňujúci získavanie  informácií a prieskumné práce, pričom sa opiera o vypracované metódy odberu vzoriek vôd a zemín, vydané kritéria kvality pre pôdu, vodu a ovzdušie, stratégiu postupu, spôsob vyhodnotenia a interpretáciu výsledkov možných rizík.