UKONČENÉ PROJEKTY:

Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží

Hlavným cieľom projektu je zapojenie širokej verejnosti a propagácia aktivít týkajúcich sa environmentálnych záťaží, vrátane ich sanácie. Medzi hlavné aktivity patria: organizácia medzinárodnej konferencie, kurzov pre odborníkov a metodických dní pre učiteľov, príprava publikácií.

 • Časový rámec realizácie projektu: september 2014 – august 2015
 • Informácie o projekte

Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení problematiky environmentálnych záťaží v SR

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie povedomia širokej verejnosti v oblasti problematiky riešenia environmentálnych záťaží vrátane problematiky ich sanácií. Medzi hlavné aktivity patria: medzinárodné konferencie, odborné semináre, vydanie informačných letákov pre laickú a odbornú verejnosť, 30-minútový dokumentárny film, 6 krátkych videoklipov, jeden ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA, jeden ročník Olympiády o životnom prostredí EnvirOtázniky, školský program Enviróza, pracovné listy pre školy a ďalšie aktivity.

 • Časový rámec realizácie projektu: jún 2012 – máj 2015
 • Informácie o projekte

ECO MOBILITY TOUR

ECO MOBILITY TOUR je vzdelávacia šou, ktorú pripravil Thomas Puskailer spolu s Martinom Madejom, v spolupráci so SAŽP.

Jej cieľom je nenásilnou  zábavnou formou zvýšiť environmentálne povedomie žiakov, a tak priblížiť problematiku mobility v mestách. Pri zostavovaní scenára spolupracovali interpreti s odborníkmi zo SAŽP. Súčasťou ekokoncertov je bohatý interaktívny program, súčasťou ktorého sú krátke videá (eko-odkazy) so známymi osobnosťami šou biznisu ako napríklad s Adelou Banášovou, Sajfom a Nelou Pociskovou. Program je doplnený pesničkami, súťažami a hovoreným slovom. Hodinový výchovný koncert je určený  žiakov základných škôl na Slovensku. Po jeho skončení je pripravená autogramiáda oboch umelcov.  Počas koncertu môžu jeho účastníci získať v rôznych súťažiach vecné ceny od SAŽP, zúčastnená škola zároveň obdrží balíček metodických materiálov zameraných na problematiku environmentálnej výchovy.

Spevák a muzikálový herec Thomas Puskajler prezentuje výchovné koncerty na základných školách v rámci Slovenska. V roku 2014 na svoje ECO TOUR získal záštitu Ministerstva životného prostredia SR. 

Viac informácií nájdete na: www.ecotour.sk

Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode (LIFE+)

Projekt je zameraný na zmenu všeobecne praktizovaných spôsobov využívania vodných zdrojov na Slovensku, ktoré vedú k neefektívnemu využívaniu vôd a k ich znečisteniu. Projekt sa koncentruje na zamedzenie degradácie vodných zdrojov. Túto zmenu je potrebné uskutočniť prostredníctvom posilnenia povedomia verejnosti a zainteresovaných strán o význame vody. Vodné zdroje, ich každodenná ochrana a udržateľné využívanie sú dôležité pre ľudstvo a prírodu.

 • Časový rámec realizácie projektu: január 2010 – december 2013
 • Informácie o projekte

Hodnoty Dunaja pre základné školy, budúce generácie

Cieľom projektu je dlhodobé posilnenie integrácie prihraničných oblastí, aby sa spoločné hodnoty týkajúce sa Dunaja stali každodennou súčasťou života ľudí, a aby sa vytvorili potrebné formy správania sa. Špecifické ciele projektu sa týkajú spolupráce základných škôl navzájom a spolupráce kultúrnych inštitúcií, pričom spolupráca sa zakladá na spoločných hodnotách Dunaja. Projekt sa realizoval v rámci programu HUSK CBC 2007 - 2013: Zvyšovanie úrovne ekonomickej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí a Zvyšovanie sociálnej a kultúrnej súdržnosti ľudí a komunít.

 • Časový rámec realizácie projektu: október 2012 – september 2013
 • Informácie o projekte

Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)

Projekt realizovaný z Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 5 – Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, opatrenie 5.3. – Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

 • Časový rámec realizácie projektu: september 2008 – december 2013
 • Informácie o projekte

Systém kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny

Projekt realizovaný z Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 5 – Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, opatrenie 5. 3. – Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

 • Časový rámec realizácie projektu: september 2008 – december 2011
 • Informácie o projekte

BEAGLE projekt

Projekt BEAGLE je určený prioritne pre školy zo šiestich krajín Európy: zo Slovenska, Nemecka, Maďarska, Nórska a Veľkej Británie. Každá škola bude realizovať jednoduchý monitorovací projekt pozorovania biologickej diverzity založený na sledovaní fenologických fáz druhov stromov, ktoré sa bežne vyskytujú v partnerských krajinách a vystavovaní informácií na web stránku projektu.

 • Časový rámec realizácie projektu: december 2008 - november 2010, projekt je pre školy prístupný dalších 5 rokov
 • Informácie o projekte

Vodný svet

Letný pobytový tábor zameraný na poznávanie vodného sveta, objavovanie tajomstiev mokradí, spoznávanie našej vodnej flóry a fauny a zážitky prvých kontaktov so skutočným potápaním pod vedením profesionálnych inštruktorov Potápačského centra Academia Aquatica z Bratislavy.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2007 - 2010
 • Informácie o jednotlivých ročníkoch: 2007, 2008, 2009, 2010

Letné dobrodružstvo na Drieňku

Letný pobytový tábor zameraný na rozvíjanie kladného vzťahu k prírode, prehlbovanie vedomostí o ochrane prírody, rozvíjanie tvorivosti detí, spoznávanie starých remesiel a tradičného spôsobu života našich predkov.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2005 - 2009
 • Informácie o jednotlivých ročníkoch: 2005, 2006, 2007, 2009

Propagácia NATURA 2000

Úlohou projektu bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o sústave NATURA 2000 – a to dostatkom aktuálnych a zrozumiteľných informácií, a taktiež zvýšiť informovanosť vlastníkov a užívateľov pôdy hospodáriacich v chránených územiach NATURA 2000.

 • Časový rámec realizácie projektu: jún 2007 - október 2008
 • Informácie o projekte

Ekopaky

Cieľom projektu bolo osloviť a zároveň podnietiť školy a samosprávy k riešeniu problematiky odpadu. Projekt sa realizoval v spolupráci s firmou Kuruc Company a bol zameraný na separovaný zber použitých viacvrstvových nápojových obalov.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2004 - 2008
 • Informácie o projekte

Zelená škola

Projekt sleduje zvýšenie aktivity a záujmu škôl o životné prostredie vo svojom regióne. Usiluje sa o postupné, pomalé a dlhodobé pretváranie škôl na environmentálne uvedomelé, aktívne a činné prvky spoločnosti.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2004 - 2008
 • Informácie o projekte

Deti prírode

Pohybovo-vedomostná súťaž, zameraná na lesný ekosystém a jeho premeny v priestore a čase. Organizovaná v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom, Združením lesníčiek a redakciou televíznej relácie HALALI.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2003 - 2008
 • Informácie o projekte

Podpora výchovy pre TUR vo Vojvodine

Cieľom projektu bolo zvýšenie efektivity výchovy pre trvalo udržateľný rozvoj v multikultúrnom prostredí Vojvodiny a prispieť tak k trvalo udržateľnému životnému štýlu v srbskej komunite.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2005 - 2007
 • Informácie o projekte

Pilotný program environmentálneho vzdelávania "Inovatívne prístupy k problematike environmentálnej výchovy"

SAŽP v spolupráci s Agentúrou regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR PSK) realizovala v rámci projektu päť vzdelávacích kurzov - tréningov pre koordinátorov environmentálnej výchovy.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2006
 • Informácie o projekte

Program BISEL

Program BISEL (Biotic Index at Secondary Education Level), je pokračovaním projektu Živá príroda. Je zameraný na monitoring čistoty tečúcich povrchových vôd pomocou vodných bezstavovcov. Metodika je platná pre všetky krajiny Európskej únie.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2006
 • Informácie o projekte

Škola ochrany životného prostredia

Projekt vznikol na základe spolupráce SAŽP a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Cieľom projektu bolo oboznámiť študentov s predmetom štúdia environmentálnej výchovy a poskytnúť im možnosti ich možného profesijného uplatnenia po úspešnom ukončení štúdia na univerzite.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2004 - 2006
 • Informácie o projekte

Environmentálna výchova pre postihnutú mládež

Projekt realizovalo šesť európskych krajín (Poľsko, Bulharsko, Lotyšsko, Taliansko a Veľká Británia) v snahe sprostredkovať efektívne environmentálne vzdelávanie v teréne pre postihnutých študentov a pomôcť ich integrácii medzi zdravých študentov.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2004 - 2005
 • Informácie o projekte

Vytvorenie funkčnej siete SEV

Projekt bol realizovaný za účasti Field Studies Council z Veľkej Británie a Severného Írska a SAŽP. Myšlienka vznikla na základe predchádzajúcej dobrej a efektívnej spolupráce na projekte Živá príroda a celkovej potreby SAŽP vytvoriť funkčnú sieť stredísk environmentálnej výchovy.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2000 - 2004
 • Informácie o projekte

Živá príroda

Výchovno-vzdelávací projekt vyhlásený Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Field Studies Council (FSC) z Veľkej Británie, za finančnej podpory Darwin Initiative a Slovenského plynárenského priemyslu, š.p.

 

Vytlačiť