enviroza

Školský program vo formáte outdoorovej hry pre základné a stredné školy prebiehajúci prostredníctvom webového portálu www.enviroza.sk.

Hlavným edukačným cieľom je šíriť informácie o environmentálnych záťažiach, zvyšovať environmentálne povedomie o možných rizikách a dopadoch environmentálnych záťaží na životné prostredie a zdravie človeka. 
Hráčmi sa môžu stať žiaci, študenti a učitelia II. stupňa základných škôl a stredných škôl. Hra prebieha v troch základných krokoch. Hráči počas hry: 1. hľadajú a 2. určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda 3. skórujú.
 

Možnosti programu:

 • účasť na indentifikácii environmentálnych záťaží na Slovensku a zhromažďovaní informácií pre ďalšie odborné využitie 
 • zbieranie bodov a súťaženie s ostatnými školami zapojenými do hry 
 • sprievodné informačné súťaže s vecnými cenami - Fotozáťaž, Infoška, Sci-fi
 • diplomy za spoluprácu na riešení problematiky environmentálnych záťaží 

Domovská stránka programu: www.enviroza.sk   
Registrácia do programu otvorená.


ekostopa

Inovatívny edukačný program prebiehajúci prostredníctvom webového portálu www.ekostopa.sk.

Základom je internetový kalkulátor pre výpočet ekologickej stopy školy - vplyvu školy na planétu Zem.
Hlavným edukačným cieľom je pochopiť vplyv našich každodenných aktivít na životné prostredie. Skúmať vlastné možnosti a hľadať správne voľby.
Zapojiť sa môže každá materská, základná alebo stredná škola.
Na základe on-line registrácie je škole bezplatne pridelené jedno prihlasovacie meno a heslo, ktoré oprávňuje každého pedagóga školy pracovať v programe.

Možnosti programu:

 • internetový kalkulátor a metodiku pre výpočet ekologickej stopy vašej školy
 • interaktívnu učebnú pomôcku pre praktické vyučovanie environmentálnej výchovy
 • súbor 169 vzdelávacích aktivít osobitne pre materské, základné a stredné školy s odkazom na konkrétne tematické celky učiva
 • certifikát ekologickej stopy školy a logo programu ako nástroj environmentálneho hodnotenia a medializácie školy

Domovská stránka programu: www.ekostopa.sk 
Registrácia do programu otvorená.


snaturou

Školský program zameraný na mapovanie biodiverzity na Slovensku na webovom portáli www.snaturou2000.sk

Hlavným edukačným cieľom je budovanie vzťahu k prírode a podpora tímovej práce žiakov s využitím IKT.

Zapojiť sa môže každá základná a stredná škola.

V rámci programu si pedagógovia a žiaci školy vytvárajú prieskumné skupiny, ktoré realizujú terénny prieskum. Ich úlohou je zdokumentovať výskyt vybraných rastlinných a živočíšnych druhov pomocou foto/audio/video záznamov, ktoré priebežne vystavujú v interaktívnom prostredí portálu. Žiaci môžu poukazovať aj na pozitívne a negatívne javy v prírode a následne realizovať vlastné ekologické projekty.

Možnosti programu:

 • Počas programu žiaci nadobúdajú vedomosti o prírodných hodnotách svojho okolia a získavajú zručnosti pri práci s IKT.
 • Stanú sa prieskumníkmivedcamigeografmižurnalistamiredaktormi portálučlenmi projektového tímu a aktívnymi občanmi.
 • Pedagógom program prináša nástroj pre zážitkové vyučovanie prírodovedy, environmentálnej výchovy, biológie, informatiky, geografie, slovenčiny a regionálnej výchovy.
 • Prieskumné skupiny môžu fungovať v rámci projektového vyučovania v triednych kolektívoch, školských kluboch, prírodovedných a turistických krúžkoch, ekokrúžkoch a pod. 

Domovská stránka programu: www.snaturou2000.sk 
Registrácia do programu otvorená


poznavamehrou

Program Poznávame hrou ponúka námety a inšpirácie na aktivity, má informatívny a edukačný charakter. poznavamehrou.sazp.sk.

Hlavným edukačným cieľom je zvyšovať environmentálne povedomie v oblasti ochrany životného prostredia, prostredníctvom interaktívnych herných aktivít nadväzujúcich na významné dni životného prostredia. Cieľovou skupinou sú materské, základné a stredné školy.

Možnosti programu:

 • Súbor inšpiratívnych vzdelávacích aktivít  pre materské, základné a stredné školy.
 • Pedagógom ponúka inšpirácie na vytváranie vlastných programov v školách v nadväznosti na vybrané významné dni životného prostredia.
 • interaktívna učebná pomôcka pre praktické vyučovanie environmentálnej výchovy s množstvom informačných textov o aktuálnych témach životného prostredia
 • sprievodné súťaže s vecnými cenami (uverejnené na FB/envirovychova)

Domovská stránka programu: poznavamehrou.sazp.sk


Projekt Triedim, triediš, triedime

Motivuje a zapája žiakov do triedenia odpadu formou praktickej environmentálnej výchovy, podporuje minimalizovanie odpadu a aktivity zamerané na predchádzanie jeho vzniku. Zároveň ponúka námety na spoluprácu, koordináciu činností pri triedení odpadu a zapája celý školský kolektív.
Hlavným cieľom projektu je vniesť do učenia sa o odpadoch túžbu po objavovaní, ako aj snahu byť aktívnym pri hľadaní riešení. Cieľovou skupinou sú žiaci prvého stupňa základných škôl.

Projekt zahŕňa:

 • Set troch farebných tašiek (zelená - sklo, žltá - plasty, modrá - papier) a farebnú informačnú tabuľu, ktorá primeraným spôsobom naviguje žiakov ako správne svoj odpad roztriediť. Set doručíme všetkým prihláseným školám.
 • Manuál pre učiteľov základných škôl „Triedim, triediš, triedime“ ponúka:
  - základné teoretické východiská k problematike o odpadoch,
  - praktické inšpirácie a užitočné rady, ktoré pomôžu rozbehnúť triedenie na škole

V prípade záujmu zaradenia do projektu, nás kontaktuje na telefónnom čísle 048/43 74 169 alebo e-mailom triedime@sazp.sk.
Po zaradení do databázy Vám odošleme sety farebných tašiek a informačné tabule. 

Manuál projektu: Triedim | Triediš | Triedime

Domovská stránka programu: triedime.sazp.sk