Zelený svet

XXIII. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže.
Zelený svet sa koná pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO, Európskej environmentálnej agentúry a v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Poslaním súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.


 

Hypericum

Prírodovedecká súťaž, ktorá sa okrem poznávania prírodných hodnôt zameriava aj na kultúrne dedičstvo jednotlivých oblastí Slovenska.
Názov súťaže pochádza z vedeckého rodového mena Hypericum, čiže liečivej rastliny ľubovník, aby sa žiaci už od svojej mladosti učili obdivovať, spoznávať  a ľúbiť svoj rodný kraj, svoju domovinu.
Cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl vo veku 10-15 rokov.
Regionálne kolá sa organizujú každoročne v mesiacoch máj až jún v rôznych lokalitách Slovenska. Organizátormi sú štátne odborné organizácie z rezortov MŽP SR SR, MŠVVaŠ a MKSR.


 

EnvirOtázniky

Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl, venovaná problematike životného prostredia.
Cieľom olympiády je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia, ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, vedomia o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. Najúspešnejší riešitelia získajú hodnotné ceny.


 

Očami detí

Ocami deti   Nová fotografická súťaž pre žiakov a študnetov základných škôl je organizovaná SAŽP pod patronátom MŽP SR. Cieľom súťaže je, aby " teenageri"  v priebehu jari, leta a jesene zachytili pomocou fotoaparátu rôzne aspekty životného prostredia, na základe danej témy, ktorá sa bude každoročne aktualizovať. Súťaž bude prebiehať od apríla do októbra každoročne.

Začiatok prvého ročníka bude v apríli 2018 a koniec v októbri 2018.