Veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

Poslaním „ŠIŠKY“ je na jeseň každého roku rozsievať poznatky, nápady a materiály na poli environmentálnej výchovy, a to prostredníctvom aktívnej výmeny skúseností. Je určená pre učiteľov, koordinátorov, odborníkov a všetkých priaznivcov environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor na prezentáciu vlastných projektov, aktivít a pomôcok. Fórum pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce štátnych a mimovládnych organizácií.
 

Envirominimum

Cieľom programu kontinuálneho vzdelávania s názvom Envirominimum - zvyšovanie environmentálneho povedomia učiteľov materských škôl a rozvíjanie ich didaktických spôsobilostí pre environmentálnu výchovu, je rozvíjať odborné vedomosti, didaktické zručnosti a schopnosti učiteľov predprimárneho vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom integrovať ju do povinného obsahu výchovy a vzdelávania v materských školách.
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 35 hodín
Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Vzdelávacie oblasti: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Zdravie a pohyb
Tematické oblasti: Environmentálna výchova v materských školách, Zelená v materskej škole, Udržateľný rozvoj ako spôsob rozvoja detí smerom k zdravému životnému prostrediu, Rozumná spotreba v materských školách, Zdravý životný štýl.
Počet kreditov: 9
Miesto: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica
Termín: marec - apríl 2019
Termín záverečnych prezentácií: máj 2019
 
Pozvánka 2018
Pozvánka 2018 je len orientačná, pre rok 2019 sa budú meniť dátumy, zvyšok bude zachovaný. 
Prihlasovanie na nový ročník vzdelávania Envirominimum 2019 bude otvorené od februára 2019.
Tešíme sa na Vás!

 

Vytlačiť