Veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

Poslaním „ŠIŠKY“ je na jeseň každého roku rozsievať poznatky, nápady a materiály na poli environmentálnej výchovy, a to prostredníctvom aktívnej výmeny skúseností. Je určená pre učiteľov, koordinátorov, odborníkov a všetkých priaznivcov environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor na prezentáciu vlastných projektov, aktivít a pomôcok. Fórum pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce štátnych a mimovládnych organizácií.
 

Envirominimum

Cieľom programu kontinuálneho vzdelávania s názvom Envirominimum - zvyšovanie environmentálneho povedomia učiteľov materských škôl a rozvíjanie ich didaktických spôsobilostí pre environmentálnu výchovu, je rozvíjať odborné vedomosti, didaktické zručnosti a schopnosti učiteľov predprimárneho vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom integrovať ju do povinného obsahu výchovy a vzdelávania v materských školách.
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 35 hodín
Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Vzdelávacie oblasti: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Zdravie a pohyb
Tematické oblasti: Environmentálna výchova v materských školách, Zelená v materskej škole, Udržateľný rozvoj ako spôsob rozvoja detí smerom k zdravému životnému prostrediu, Rozumná spotreba v materských školách, Zdravý životný štýl.
Počet kreditov: 9
Miesto: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica
Termíny: 10. - 11. máj, 17. - 18. máj, 25. máj 2018
Termín záverečnych prezentácií: 22. jún 2018
 
Pozvánka
 

 

Vytlačiť