Vzdelávanie zamestnancov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sa realizuje na základe zákona zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetci štátni zamestnanci alebo zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie, musia spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Osobitné kvalifikačné predpoklady sú súhrnom vedomostí a schopností potrebných na výkon niektorých činností na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie; overujú sa skúškou po absolvovaní odbornej prípravy a potvrdzujú sa osvedčením o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov.

Odbornú prípravu realizuje Slovenská agentúra životného prostredia , ktorá na základe prihlášok zasielaných SIŽP, okresnými úradmi a obcami spracuje plán odbornej prípravy na príslušný kalendárny rok.

Odborná príprava trvá 5 služobných dní a realizuje sa podľa jednotlivých úsekov štátnej správy.

Zamestnanci okresných úradov – odborov starostlivosti o životné prostredie môžu absolvovať odbornú prípravu na jednom z nasledovných úsekov:

 • úsek ochrany ovzdušia
 • úsek ochrany vôd a nakladania s vodami
 • úsek verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • úsek rybárstva
 • úsek odpadového hospodárstva
 • úsek ochrany prírody a krajiny
 • úsek manažmentu environmentálnych rizík

Pre zamestnancov SIŽP sa realizuje odborná príprava na týchto úsekoch:

 • úsek inšpekcie ochrany ovzdušia
 • úsek inšpekcie ochrany vôd
 • úsek inšpekcie odpadového hospodárstva
 • úsek inšpekcie ochrany prírody a krajiny
 • úsek inšpekcie biologickej bezpečnosti
 • úsek integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia

Zamestnanci obcí sa môžu prihlásiť na jeden z nasledovných úsekov:

 • úsek ochrany ovzdušia
 • úsek ochrany vôd a nakladania s vodami
 • úsek verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • úsek rybárstva
 • úsek odpadového hospodárstva
 • úsek ochrany prírody a krajiny

Obsah odbornej prípravy stanovuje vyhláška vyhláška MŽP SR č. 462/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie.
Po absolvovaní odbornej prípravy sa osobitné kvalifikačné predpoklady overujú skúškou, ktorú zabezpečuje osobný úrad MŽP SR.

Plán odbornej prípravy

 

Adriana Svitaňová Krajčiová Ing.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
adriana.svitanova@sazp.sk
048 4374177
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Vytlačiť