Ekologické inovácie sú každou formou inovácií, ktorých cieľom a výsledkom je výrazný a preukázateľný pokrok pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja, stanovených v Agende udržateľného rozvoja 2030,  pomocou zníženia vplyvu na životné prostredie, posilnenia odolnosti životného prostredia voči tlakom alebo efektívnejšieho a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov. Ekologické inovácie majú taktiež zásadný význam z hľadiska realizácie Stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Na podporu inovácií, ktoré by mohli pomôcť znížiť tlak na životné prostredie Európska komisia pripravila Akčný plán v oblasti ekologických inovácií (Eco-AP), ktorý kladie dôraz na význam výskumu a inovácií z hľadiska vývoja inovačných technológií a ich uvádzania na trh. Jedným z programov, ktoré vychádzajú z Akčného plánu ekologických inovácií je aj Program overovania environmentálnych technológií  (ETV)

V súčasnosti môže technológia, ktorá má inovatívny prístup k riešeniu environmentálneho problému, čeliť ťažkostiam pri prenikaní na trh z dôvodu nedostatku nezávislých a dôveryhodných dôkazov o jej výhodách. Na druhej strane, nákupcovia technológií alebo investori, ktorí sa zaviazali nájsť najlepšie riešenie pre svoju situáciu, často čelia neúplným alebo nedôveryhodným informáciám o výkonnosti technológií, pri posudzovaní dostupných možností na trhu. Program overovania environmentálnych technológií  (ETV), je program ktorý ponúka postup overovania pre najnovšie environmentálne technológie, ktoré by inak ťažko určili svoju environmentálnu pridanú hodnotu. Postup overovania, umožňuje nezávislé posúdenie a potvrdenie tvrdení výrobcu o výkonnosti a environmentálnych výhodách technológie. Informácie získané overovaním sa môžu použiť na porovnanie výkonnostných parametrov, a preto sa stávajú užitočným nástrojom na presvedčenie investorov, alebo nákupcov technológií, o výhodách technológie, a tak môžu pomôcť zvyšovať trhovú hodnotu týchto technológií.

 

 

 

Príklady ETV technológií podľa oblastí overovania:

 • Energetické technológie

  Nádrž Mixergy je nádrž na horúcu vodu pre domácnosť, spoločnosti Mixergy Limited, ktorá využíva nový vstupný difuzér a rohový prvok vykurovacej schémy na zvýšenie využitia skladovanej vody v nádrži. Vstupné usporiadanie znižuje miešanie so studenou vodou na zvýšenie množstva teplej vody, ktorá sa môže získať z daného predhriateho objemu nádrže. Technológiu overil overovací orgán vo Veľkej Británii  „UK Verification Body National Physical Laboratory“ v oblasti "energetické technológie".
 • Úprava vôd a monitorovanie


  Systém odpadových vôd BioKube Summerhouses, spoločnosti Biokube A/S, je technológia, ktorá neustále vyživuje baktérie v systémoch odpadových vôd v obdobiach, v ktorých nie sú k týmto systémom dodávané odpadové vody, napr. mimo sezóny (október - apríl) na rekreačných chatkách. Overenie sa vykonalo v oblasti "úprava vôd a monitorovanie" dánskym overovacím orgánom ETA-Danmark.

  Fínsky overovací orgán VTT Expert Services Ltd overil technológiu AQUATRACK od švédskej spoločnosti AQUA-Q AB, je to plne automatizované a spoľahlivé zariadenie určené na monitorovanie a odber vzoriek na detekciu patogénov v rôznych typoch vôd 24hod/7dní v týždni.

  Sudhir Chowdhury, generálny riaditeľ spoločnosti AQUA-Q AB, povedal o výhodách EU-ETV: "Myslíme si, že toto overenie posilní naše marketingové úsilie. Je užitočné, že nezávislá inštitúcia, ako aj EÚ overili, že naša inovácia, AQUATRACK®, robí to, čo tvrdíme. Je to tiež prvýkrát, čo sa overil systém včasného varovania pre pitnú aj upravenú vodu. Tým sa zabezpečí bezpečnosť spotrebiteľov a lepšia kontrola kvality pre verejnoprospešné spoločnosti a vodárenský priemysel.
 • Materiály, odpad a zdroje


  EWA Aeróbny Fermentor je diskontinuálne pracujúce zariadenie určené na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Je určený na spracovanie širokej škály biologicky rozložiteľných odpadov, vrátane kuchynského a reštauračného odpadu, odpadu z tráviaceho traktu jatočných zvierat a odvodneného kalu. Spracovanie prebieha v uzatvorenom priestore (kontajneri) s objemom 36 m3. Jedinečnosť EWA spočíva v jeho schopnosti premiešavania vnútornej náplne fermentora. Spoločne so špeciálnym systémom prevzdušňovania v celom objeme a tepelnou izoláciou pracovného priestoru pomocou minerálnej vlny, umožňuje dokonalé okysličovanie plnenia a teplotnú homogenizáciu. Pracovný priestor fermentora a všetky jeho časti sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Na začiatok fermentácie sa nepoužívajú žiadne pomocné látky alebo prípravky. EWA Aeróbny Fermentor je ľahko prenosné zariadenie vybavené riadiacim počítačom na automatické riadenie prevádzky. Jeho dodávka zahŕňa program vyvinutý na špecifické podmienky používateľa. Na riešenie neštandardných udalostí a servisu sa využíva trvalé internetové pripojenie zariadenia, ktoré umožňuje vzdialený náhľad na riadiaci systém fermentora.
Vytlačiť