COSME - PROGRAM PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV (CIP)

Nové programové obdobie pre konkurencieschopnosť mylých a stredných podnikov (COSME) bude prebiehať v rokoch 2014 - 2020 s plánovaným rozpočtom 2,5 mld. eur, z toho 1,4 mld. eur pôjde na projekty. Počas obdobia rokov 2014 - 2020 bude predstavovať finančný nástroj, pomocou ktorého sa bude z veľkej časti pokračovať v čnnostiach uskutočňovaných v rámci končiaceho programu pre konkurencieschopnosť a inovácie CIP

CIELE

 • zjedondušenie prístupu k financiám pre malé a stredné podniky,
 • vytvorenie priaznivého prostredia pre vytváranie podnikov a ich rast, podporovanie podnikateľskej kultúry v EÚ,
 • zvýšenie udržateľnej konkurencieschopnosti podnikov v EÚ,
 • pomôcť malým podnikom presadiť sa aj mimo svojej domovskej krajiny a zlepšiť ich prístup na trh.

COSME BUDE:

 • zabezpečovať nadväznosť na už realizované iniciatívy v rámci programu pre podnikanie a inovácie (EIP)
 • nadväznosť na početné úspechy programu (EIP) a zároveň zefektívňovať riadenie programu, ktorý má ulahčiť podnikateľom a malým a stredným podnikom ťažiť z tohto programu
 • kontrolovať, dopĺňať a pomáhať koordinovať kroky členských krajín EU,
 • COSME bude konkrétne riešiť nadnárodné problemy, ktoré je možné vďaka úsporám a demonštračnému efektu účinnejšie riešiť na európskej úrovni.

(EIP - Program pre podnikanie a inovácie)

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

 • jednoduhší prístup k financiám pre podnikateľov a malé firmy,
 • viac prominentnú rolu pre samostatne zárobkovú činnosť a rozvoj podnikania ako dôležité zdroje rastu a vytváranie nových pracovných miest,
 • v jednotlivých krajinách EÚ: posilnenie konkurencieschopnosti premyslu, viac podnikateľov a vyššia miera zamestnanosti

HLAVNÍ PRÍJEMCOVIA:

 • existujúci podnikatelia (malé a stredné podniky), lahší prístup k financovaniu pre rozvoj a ku konsolidácii a rastu ich podnikania,
 • budúci podnikatelia (vrátane mladých ľudí), pomoc pri zakladaní vlastného podnikania,
 • národné, regionálne a miestne orgány - nástroje pre efektívnu reformu v politike: spoľahlivé celoeurópske údaje a štatistiky, osvedčené postupy a finančná podpora, testovanie a zlepšenie trvalo udržateľného riešenia pre celkovú konkurencieschopnosť.

ZAČIATOK PROGRAMU COSME

 • 1. janunár 2014