V tejto sekcii Vám prinášame najaktuálnejšie novinky a udalosti týkajúce sa oblastí z ETV (pilotný projekt EÚ verifikácie environmentálnych technológií), EcoAP (Ekoinovačného akčného plánu) a Vedy pre environmentálnu politiku.

K jednotlivým správam sú poskytnuté k nahliadnutiu odborné články aj v originálnom znení.

ETV  (Environmental Technology Verification)

ETV je pilotným programom EÚ pomáhajúcim uľahčiť prienik nových technológií na trh, ktorých vlastnosti vystupujú vysoko nad bežné normy, respektíve predstavujú inovatívny prístup k riešeniu environmentálneho problému, keďže dané produkty / služby môžu čeliť ťažkostiam pri prenikaní na trh z dôvodu nedostatku nezávislého a dôveryhodného orgánu dokazujúceho výhody, ktoré inovatívne subjekty deklarujú. 

Koncept ETV programu poskytuje proces overovania špičkovým environmentálnym technológiám takéhoto typu, ktoré by ináč s ťažkosťami dokazovali ich environmentálnu pridanú hodnotu. 

EcoAP (Ekoinovačný akčný plán)

Ekoinovačný akčný plán vyvíja a uľahčuje vykonávanie politík a právnych predpisov, ktoré prispevajú k tomu, aby občania EÚ mohli žiť dobre, a to v rámci ekologických limitov našej planéty založených na inováciách a obehovom hospodárstve, kde biodiverzita je chránená, oceňovaná a obnovovaná a zdravotné riziká súvisiace so životným prostredím sú minimalizované.

Veda pre environmentálnu politiku

Daná sekcia poskytuje aktuálne novinky a informácie publikované Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre životné prostredie. Iniciatíva vznikla pomôcť získať prehľad pre politikov na národných, ako aj regionálnych úrovniach o najnovších poznatkoch v rámci environmentálneho výskumu, ktoré sú potrebné pre návrh, implementáciu a promtnú reguláciu politík a legislatívy.

Vytlačiť