SAŽP je partnerom novej súťaže „Zelený Merkúr“

O čo ide?

„ZELENÝ MERKÚR“ je súťaž, ktorá sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.

Vyhlasovateľom súťaže je Banskobystrická regionálna komora SOPK, partnerom Slovenská agentúra životného prostredia.

Kto sa môže zúčastniť?

Súťaž je určená pre organizácie, najmä pre malé a stredné podniky, rozvíjajúce svoje hospodárske alebo spoločenské aktivity v Banskobystrickom kraji. Môžu to byť fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby registrované v SR, ktoré poskytujú výrobky alebo služby, a súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva, napr. vo fáze používania vstupných surovín, využívania energie a iných prírodných zdrojov, spätného odberu materiálu, alebo zapojenia sa do vzájomnej spolupráce s ďalšími organizáciami.

Nominované aktivity by mali preukázateľne spĺňať požiadavky nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, s dôrazom na uplatňovanie obehovosti zdrojov.

 

Vyhodnotenie súťaže

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, SAŽP a Technickej univerzity vo Zvolene vyhodnotí zaslané prihlášky a na základe hodnotiacich kritérií určí víťaza na prvom, druhom a treťom mieste.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK dňa 1. marca 2018. Víťazi budú mať možnosť prezentovať ocenené aktivity na vybraných podujatiach Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, SAŽP a vo vybraných printových médiách. Súčasne budú ocenené aktivity prezentované na webových stránkach vyhlasovateľa súťaže - Banskobystrickej regionálnej komory SOPK a partnera súťaže - SAŽP .

Vytlačiť