SPC na Slovensku 

Slovenská Republika sa v oblasti SCP zaviazala vypracovať Akčný plán (AP) pre udržateľnú výrobu a spotrebu v súlade s prioritami návrhu Stratégie uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v SR a zásadami Integrovanej produktovej politiky. V roku 2008 však MŽP SR podalo návrh na zrušene danej úlohy z dôvodu nečakanej zmeny zamerania, váhy a posunu tohto AP z uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktoré sú plne v kompetencii MŽP SR smerom k záväzným opatreniam. Spôsobila to Európska komisia, ktorá predstavila rozšírený Akčný plán o priemyselnú politiku v roku 2008, ktorý bol prezentovaný ako doplnková politika k energetickej a priemyselnej politike EÚ. V roku 2009 bolo preto vypracovanie Akčného plánu pre udržateľnú výrobu a spotrebu oficiálne zrušené. Avšak všetky vyplývajúce úlohy, ktoré musí SR vykonávať a za ktoré je zodpovedná sú v národných podmienkach plne a kompetentne zabezpečované príslušnými gestormi.