Štruktúra a obsah SCP 

Pod obsahový rámec SCP, uplatňovanej v podmienkach Slovenska, spadá niekoľko dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, viažucich sa buď k oblastiam výroby alebo spotreby. Dôležité je uvedomiť si význam, integritu a komplexné ovplyvňovanie týchto dobrovoľných nástrojov navzájom ako aj samostatne postavených celkov: udržateľná spotreba (US) a udržateľná výroba (UV). Môžu pracovať samostatne avšak navzájom sa neustále dopĺňajú a ovplyvňujú.