V dnešnej dobe naša planéta zápasí s mnohými vážnymi globálnymi problémami, ktoré svojimi dlhodobými a synergickými účinkami spôsobujú nepriaznivé dopady pôsobiace na environmentálnu, ekonomickú a sociálnu sféru nášho života. Tieto nepriaznivé dopady môžeme už v súčasnosti pozorovať napríklad vo forme oslabenia vitality a nižšej odolnosti ekosystémov, prekročenia únosnej kapacity Zeme a jej kritických limitov, výrazné odchýlenie sa od je stabilnej hranice udržateľnosti, tiež v podobe prehlbovanie ekonomickej a sociálnej disparity medzi jednotlivými regiónmi a krajinami ako aj nárast civilizačných ochorení. Odhadovaný nárast ľudskej populácie (9 mld. do roku 2030) si pri aktuálnom spôsobe života, ktorý vedieme v podobe neustále sa zvyšujúcej životnej úrovne a nárokov na život (suroviny, energia, potrava, odpady,...), vyžiada svoju „daň“ odrazenú na prehlbovaní už spomínaných negatívnych vplyvov. Problematika udržateľnej spotreby a výroby (SCP- Sustainable Consumption and Production) úzko súvisí s reálnym riešením daných problémov. Okrem regulačných nástrojov zahŕňa viacero dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktorých spoločným prepojením, prijatím a uplatňovaním môžeme tieto nepriaznivé následky značne zmierniť.

V roku 1994 bola na Oslo Sympóziu zostavená pracovná definícia, ktorá opisuje Udržateľnú spotrebu a výrobu ako používanie výrobkov a služieb, ktoré zodpovedajú základným ľudským potrebám a poskytujú lepšiu kvalitu života v súvislosti s redukciou využívania prírodných zdrojov, používania toxických látok, produkcii emisii, odpadu a znečistenín počas ich celého životného cyklu, a tak, aby  neohrozili potreby budúcich generácii.

SCP zastrešuje množstvo kľúčových otázok ako napríklad: okrem zabezpečenia potrieb spoločnosti a zlepšenia kvality života aj napríklad: zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie, zlepšenie surovinovej a energetickej efektivity, redukcia odpadu, perspektíva životného cyklu výrobkov a služieb a mnoho iných. Avšak všetky tieto otázky spája spoločná výzva zmeniť spôsob výrobných a spotrebných návykov spoločnosti. SCP sa ju snaží dosiahnuť uplatňovaním metódy „robiť viac za menej“. To znamená, vyprodukovať aspoň rovnaké alebo väčšie množstvo tovarov a služieb s pridanou hodnotou a pritom použiť menšie množstvo vstupov (surovín a energie) za súčasného zníženia nákladov a negatívnych vplyvov na životné prostredie.

 

Kontakty

Daniela Čimová Ing.
špecialista na udržateľnú spotrebu a výrobu 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Oddelenie environmentálneho manažérstva 
daniela.cimova@sazp.sk
02 32131622
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 

Hana Záhoráková Mgr.
špecialista na dobrovoľné environmentálne schémy 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD 
hana.zahorakova@sazp.sk
02 32131619
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 

SCP             lenivy