Environmentálne charakteristiky

Environmentálna charakteristika je technická špecifikácia, vlastnosť alebo úroveň environmentálneho profilu produktu (tovary, služby, práce), ktorá znižuje jeho negatívny dopad na životné prostredie, v porovnaní s produktom slúžiacim na rovnaký účel.

Na úrovni EÚ sú, za účelom jednotnej a transparentnej realizácie zeleného verejného obstarávania v celej EÚ a jednotného monitorovania dosiahnutej úrovne v členských krajinách, vytvorené odporúčané jednotné environmentálne charakteristiky pre vybrané skupiny produktov. Environmentálne charakteristiky sú založené na dostupných vedeckých informáciách, prístupe životného cyklu, na súčasných kritériách environmentálnej značky a na informáciách získaných od zainteresovaných strán priemyslu, spoločnosti a členských štátov. Environmentálne charakteristiky sú navrhnuté tak, aby sa dali priamo vložiť do súťažných podkladov, treba však tiež brať do úvahy národnú legislatívu.

Presné aktuálne znenia environmentálnych charakteristík pre zelené verejné obstarávanie možno nájsť v produktových listoch, ktoré sú pre všetky skupiny dostupné na webovej stránke Európskej komisie venovanej problematike zeleného verejného obstarávania:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

V prílohách nájdete základné environmentálne charakteristiky vychádzajúce z produktových listov.

 

Vytlačiť