Environmentálne záťaže

Enviromentálne záťaže

sú znečistené územia spôsobené činnsťou človeka, ktoré predstavujú závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody (podľa § 3 písm. s) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach). Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj nesprávnym nakladaním s odpadom.

Aktivity SAŽP v oblasti environmentálnych záťaží

 • identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky
 • prevádzkovanie informačného systému environmentálnych záťaží
 • participácia na tvorbe a pripomienkovaní legislatívnych predpisov a strategických dokumentov v oblasti environmentálnych záťaží
 • posudzovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia
 • organizovanie informačných aktivít (seminárov) pre orgány štátnej správy, odbornú, akademickú a širokú verejnosť
 • organizovanie medzinárodných konferencií v oblasti environmentálnych záťaží
 • medzinárodná a národná spolupráca v oblasti environmentálnych záťaží
 • príprava a implementácia projektov v oblasti environmentálnych záťaží z rôznych zdrojov
 • zabezpečovanie repotingových povinností SR za oblasť environmentálnych záťaží
 • vydávanie propagačných a informačných materiálov a publikácií a zabezpečovanie osvety v oblasti environmentálnych záťaží
 • informovanie verejnosti v oblasti environmentálnych záťaží a jej zapájanie do riešenia tejto problematiky

Viac informácií o problematike environmentálnych záťaží nájdete na stránke enviroportal.sk v sekcii Environmentálne záťaže.

Kontaktné osoby

Katarína Paluchová Ing.
vedúca oddelenia environmentálnych služieb 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Jaromír Helma Ing., PhD.
špecialista EZ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
jaromir.helma@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  

Podujatia 2018

Seminár v oblasti environmentálych záťaží

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila tento seminár v rámci aktivít národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Seminár, ktorý sa zaradil medzi úspešné sprievodné podujatia festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2018, sa konal v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici v stredu 2. mája 2018.

Fotogaléria zo seminára

Podujatia 2017

Konferencia Znečistené územia 2017, ktorá sa konala v regióne Vysokých Tatier v hoteli Sorea Trigan na Štrbskom plese v dňoch 16. až 18. októbra 2017.

Vytlačiť