Prevencia závažných priemyselných havárií

Prevencia závažných priemyselných havárií

Prevencia závažných priemyselných havárií

Prevencia závažných priemyselných havárií je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažných priemyselných havárií.

 

V Slovenskej republike je táto problematika komplexne riešená zákonom č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou vyhláškou č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktivity SAŽP v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Viac informácií o prevencii závažných priemyselných havárií nájdete tu.

Aktuality

Čítajte viac tu.

Kontaktné osoby

Jozef Vengrin Ing.
špecialista PZPH 
Odbor environmentálnych služieb 
jozef.vengrin@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

 

Veronika Borovjaková Ing.
Špecialista PZPH 
Odbor environmentálnych služieb 
veronika.borovjakova@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

Podujatia 2019

Inštruktážne školenie pre pracovníkov OÚ v sídle kraja a SIŽP (OIOV)

Dňa 14.2.2019 sa v priestoroch SAŽP uskutoční inštruktážne školenie k zákonu č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školenie je určené pre pracovníkov OÚ v sídle kraja a SIŽP útvaru inšpekcie ochrany vôd.

Fotogaléria

Vytlačiť