Správy o ŽP sú spracovávané:

  • prierezovo, príp. podľa tématického prístupu,
  • prevažne pre celé územie SR,
  • za obdobie jedného alebo viac rokov.

 

Druhy správ o ŽP:

  • Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky (v zmysle zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  • Sektorové indikátorové správy (správy o vplyvoch odvetví ekonomickej činnosti na ŽP)

    - za oblasť dopravy, energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu

 

Správy / brožúry sú vydávané v tlačenej verzii alebo na CD a vždy sú dostupné na internete - na www.enviroportal.sk

Vytlačiť