Výhľadové štúdie v ŽP sa realizujú v rámci platformy FLIS (Forward-Looking Information and Services) pre podporu dlhodobého strategického plánovania a rozhodovania. Cieľom FLIS je systematicky mapovať trendy a prinášať analýzy a prognózy ďalšieho vývoja v oblasti životného prostredia, zaviesť výhľadové pohľady do existujúcich informačných systémov o životnom prostredí a rozšíriť vedomostnú základňu pre lepšie chápanie výziev, ktoré stoja pred nami.

Táto „živá“ znalostná báza podporuje vytváranie sietí prostredníctvom siete EIONET, rozvíja kapacity cestou výmeny skúseností či uľahčuje inštitucionálne zmeny. Zámerom je zabezpečiť dostupnosť príslušných vedomostí a informácií, ktoré možno použiť pri tvorbe verejných politík v oblasti životného prostredia a umožniť relevantné, dôveryhodné a vedecky podložené výhľadové hodnotenia trendov a ich dopadov v sociálnom a ekonomickom kontexte. FLIS predstavuje rýchlo sa rozvíjajúcu vedomostnú bázu, ktorú vytvorila  a organizačne podporuje  EEA s podporou partnerských organizácií od roku 2006. Vznikla ako súčasť SEIS – zdieľaného environmentálneho informačného systému.

 

Výhľadové hodnotenie a prognózovanie pomáha:

  • upriamiť pozornosť na možné výstražné signály a vznikajúce problémy;
  • brať do úvahy rôzne možnosti pre budúcnosť;
  • identifikovať hnacie sily a neistoty;
  • kontrolovať plnenie cieľov environmentálnej politiky;
  • rozvíjať mimoriadne dôležité opatrenia a preventívne akcie;
  • analyzovať vzťahy príčiny a následku;
  • predvídať možné prekvapenia, nejasnosti a otrasy;
  • uľahčiť štruktúrované myslenie v krátkodobom a dlhodobom horizonte.

 

Aktivity na národnej úrovni

V rámci FLIS existuje sieť národných referenčných centier (NRC FLIS) pod EEA, vo všeobecnosti sa FLIS stal značkou pre všetky EEA/EIONET aktivity zahŕňajúce výhľadové informácie a služby.

Prioritnou aktivitou je budovanie siete expertov z rôznych organizácií pre zabezpečenie výhľadových štúdií, scenárov, modelov a prognóz na Slovensku. Ide o odborníkov z environmentálnej, sociálnej a ekonomickej oblasti.

V poslednom čase spolupráca širšieho kolektívu odborníkov vyústila do prípravy pilotnej štúdie Globálne megatrendy: Hodnotenie a výzvy z pohľadu Slovenskej republiky z roku 2016.

Táto štúdia sa stala základom pre spracovanie samostatnej kapitoly v správe o stave ŽP za rok 2015 pod názvom Globálne megatrendy a implikácie pre Slovenskú republiku (2016). Čitateľ sa dozvie základné odpovede na otázky ako sa globálne megatrendy prejavujú na Slovensku alebo naopak, ako k nim Slovensko prispieva. Autori sa tiež snažia načrtnúť odpovede na otázku, aké budú ich dopady na životné prostredie, ekonomiku a sociálnu oblasť v horizonte nasledujúcich rokov až desaťročí.

V súčasnosti je rozpracovaná výhľadová štúdia Scenáre 2020, zameraná na oblasť biodiverzity a zmeny klímy.

 

Kontakty:

Radoslav Považan RNDr. PhD.
špecialista na výhľadové inf. a scenáre ŽP 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374147, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 

Vytlačiť