Spolupráca so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ)

V oblasti problematiky integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, ktorá je súčasťou širšej agendy priemyselného znečisťovania, SAŽP aktívne spolupracuje s príslušnými pracoviskami SHMÚ.

Spolupráca s SHMÚ sa týka týchto aktivít SAŽP:

Okrem uvádzaných aktivít SAŽP spolupracuje s SHMÚ pri zabezpečovaní ohlasovania údajov do národného registra znečisťovania (NRZ) a pri návrhoch zmien funkcionality v NRZ.

 

V oblasti agendy Protokolu PRTR Aarhuského dohovoru SAŽP a SHMÚ spolupracujú pri zabezpečovaní činnosti národného kontaktného bodu pre Protokol PRTR v SR.

Kontaktné osoby

Meno Blanka Kapustová
špecialista IPKZ, národný kontaktný bod pre Protokol PRTR 
odbor analýz, hodnotenia ŽP a environ. služieb 
blanka.kapustova@sazp.sk
048/4374161
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Katarína Lišková
špecialista IPKZ 
odbor analýz, hodnotenia ŽP a environ. služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048/4374161
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

 

Spolupráca so Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP)

V oblasti problematiky integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, ktorá je súčasťou širšej agendy priemyselného znečisťovania, SAŽP aktívne spolupracuje s SIŽP, ústredím integrovanej prevencie a kontroly (ÚIPK) a Centrom BAT zriadenom pri ÚIPK. Spolupráca sa týka najmä rozširovania funkcií IS IPKZ a podpory činnosti Centra BAT. Centrum BAT informuje o činnosti štátnej správy v oblasti BAT prostredníctvom IS IPKZ cestou Enviroportálu. Pracovníci SAŽP sa tiež aktívne podieľajú na činnosti niektorých národných technických pracovných skupín.

Kontaktná osoba

Katarína Lišková
špecialista IPKZ 
odbor analýz, hodnotenia ŽP a environ. služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048/4374161
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90