Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

IX. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine sa uskutočnil 23. marca 2017 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene. Ústrednou témou podujatia, bola problematika ekostabilizačných opatrení, zelenej infraštruktúry a adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Program bol zostavený z odborných príspevkov zástupcov viacerých zainteresovaných inštitúcií, Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, Nadácie Blue Alternative a Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

 

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2016

VIII. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine 2016 sa konal 12. apríla 2016 vo Zvolene s podtitulom „Aktuálne trendy starostlivosti o krajinu“.

Program bol zostavený z odborných príspevkov zástupcov viacerých zainteresovaných inštitúcií,  Slovenskej agentúry životného prostredia, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Správa NAPANT), Technickej univerzity vo Zvolene, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (Správa povodia stredného Hrona, Zvolen a Správa povodia horného Hrona, Banská Bystrica), ako i zástupcu neziskového sektora (Občianske združenie Permon).

Súčasťou Informačného dňa bolo i vyhlásenie štvrtého ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016.

Na záver seminára sa konala diskusia, kde prevládali otázky týkajúce sa praktickej implementácie Európskeho dohovoru o krajine v podmienkach SR.

 

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine patrí medzi akcie organizované na podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine v Slovenskej republike a na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o problematike starostlivosti o krajinu.

Informačný deň každoročne od roku 2009 organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri Technickej univerzite vo Zvolene a  Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Seminár je určený pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, odborných inštitúcií, mimovládnych organizácií, ako i  širokej odbornej i laickej verejnosti.

 

Vytlačiť