XXII. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 2018

XXII. ročník konferencie Krajina - Človek - Kultúra sa uskutočnil v dňoch 3. - 4. mája 2018. Konferencia niesla podtitul „Od krajiny ku kultúre“ a bola zameraná na hľadanie nových nástrojov ochrany krajiny na Slovensku a hľadanie prieniku tematických okruhov jednotlivých profesií.

Podujatie organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Konferencia bola súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a bola organizovaná ako sprievodné podujatie medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2018.

Konferencia bola zameraná na nasledujúce tematické okruhy:

 • vzťah hodnoty a potenciálu rozvoja krajiny
 • pozitívne zmeny v krajinnej štruktúre prostredníctvom pozemkových úprav a prvkov ÚSES
 • súčinnosť Európskeho dohovoru o krajine a Karpatského dohovoru v starostlivosti o krajinu
 • uplatňovanie problematiky ochrany charakteristického vzhľadu krajiny v nástrojoch územného plánovania
 • ochrana kultúrneho dedičstva ako súčasť ochrany charakteristického vzhľadu krajiny
 • znovuobjavovanie zabudnutých hodnôt krajiny
 • spôsoby interpretácie kultúrno-historického profilu krajiny širokej verejnosti
 • zhodnocovanie kultúrneho dedičstva v rozvoji cestovného ruchu
 • prehlbovanie identity človeka a krajiny

Program konferencie pozostával z dvoch častí. Náplňou prvého dňa bolo rokovanie na Radnici mesta Banská Bystrica, zostavené z vyžiadaných príspevkov zaradených do troch tematických okruhov: krajinno-ekologické prístupy a ochrana prírody, prírodno-historické prístupy a kultúrno-historické prístupy.

Druhý deň podujatia sa konala odborná exkurzia do regiónu severného Podpoľania. Odborné výklady v krajine boli zamerané na kultúrno-historické i prírodné unikáty bývalého kráľovského banského mesta Ľubietová a zachovalé agrárne historické krajinné štruktúry obce Strelníky.

Fotogaléria 1. deň

Fotogaléria 2. deň

 

XXI. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 2017

s podtitulom „Zelená infraštruktúra – život pre krajinu“

XXI. ročník konferencie Krajina – Človek – Kultúra sa konal  24. - 25. mája 2017 v Cikkerovej sieni Radnice mesta Banská Bystrica. Konferenciu organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Dvojdňová konferencia bola zameraná  na zvyšovanie povedomia v oblasti zelenej infraštruktúry. Náplňou prvého dňa konferencie boli vyžiadané príspevky, druhý deň podujatia mal formu odbornej exkurzie v NP Muránska planina  s odbornými výkladmi v krajine.

Cieľom konferencie bola popularizácia témy, predstavenie konceptu a skupín prínosov zelenej infraštruktúry v osobitnom postavení ochrany biodiverzity, ekosystémových služieb a adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy, a to formou prezentovania úspešných aktivít revitalizácie a budovania zelenej infraštruktúry v krajine.

Program konferencie sa venoval nasledujúcim tematickým okruhom:

 • Koncept zelenej infraštruktúry
 • Ekosystémové služby s podporou zelenej infraštruktúry
 • Zelená infraštruktúra priaznivá pre biodiverzitu
 • Zelená infraštruktúra ako prvky adaptácie na zmenu klímy
 • Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry v krajine

V rámci odbornej exkurzie v území Národného parku Muránska planina boli účastníkom konferencie priamo v krajine predstavené nasledujúce témy:

Predstavenie NP Muránska planina

Chovateľský program plemena norik muránsky

Projekt zameraný na reštitúciu sysľa pasienkového, pozitívne príklady lúčneho manažmentu

Hodnoty a možnosti rozvoja regiónu

Realizované a úspešne ukončené projekty VSP Muránska planina- Čierny Hron

Chov koní hucul

Konferencia bola súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a  bola organizovaná ako odborné sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017.


 


XX. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 2016

s podtitulom „Ako pretvárame krajinu“

Jubilejná XX. konferencia Krajina – Človek – Kultúra s podtitulom „Ako pretvárame krajinu“ sa konala  v dňoch 18. - 19. máj 2016 na Radnici mesta Banská Bystrica. Náplňou prvého dňa konferencie boli vyžiadané príspevky, druhý deň podujatia mal formu odbornej exkurzie do regiónov Pohronia a Podpoľania s odbornými výkladmi v krajine.

Konferencia bola zameraná na aktuálne otázky pretvárania krajiny, praktické riešenia a konkrétne návrhy revitalizačných a renaturačných opatrení v krajine, zvyšovanie kvality krajinného prostredia a krajinný dizajn. Cieľom podujatia bolo poskytnúť priestor na prezentáciu úspešných realizácií zameraných na zachovanie prírodného a  kultúrneho dedičstva, záchranu významných lokalít a objektov.

 • Program konferencie sa venoval nasledujúcim tematickým okruhom:
 • Súčasné trendy a koncepcie pretvárania, revitalizácie a renaturácie krajiny
 • Krajinný dizajn a zachovanie hodnôt krajiny
 • Zachovanie a obnova tradičných foriem hospodárenia v poľnohospodárskej krajine (sady, včelárstvo atď.)
 • Obnova častí krajiny, sídiel, pamiatok v krajine (hrady, technické pamiatky a pod.)
 • Propagácia a sprístupnenie zaujímavých prírodných a kultúrnych lokalít v krajine (sakrálna,  banská krajina)
 • Koncepcie a zámery ochrany a využitia lesnej, banskej, priemyselnej a sídelnej krajiny Pohronia, príklady úspešných realizácií

Konferenciu usporiadala Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Konferencia bola súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a zároveň bola organizovaná ako sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2016.

Stručný prehľad nosných tém jednotlivých ročníkov konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 1996 – 2016

Tradícia, ktorá zaväzuje.

 • 1996: Synergické prístupy ku kultúrnej krajine, krajinno-ekologické aspekty využitia krajiny, genéza krajiny, územne plánovanie, architektúra krajiny a sídel, percepcia a umelecká reflexia krajiny.
 • 1997: Integrácia rôznorodých prístupov a hľadanie spoločných východísk ku krajine, zásady pre formuláciu zákona o územnom plánovaní. Motto: „Krajina je  len jedna všetci sme jej súčasťou“.
 • 1998: Problematika sídelného prostredia a mestskej krajiny, interakcia sídla a krajiny,  humanizácia mestských sídel, vidiecke sídlo a problematika jeho obnovy.
 • 1999: Kultúrno-historický potenciál krajiny a integrované prístupy ku krajine, legislatívne a metodologické východiská pre prípravu prognózy a koncepcie vývoja krajiny Slovenska, jej implementácia v tvorbe územnoplánovacej dokumentácie.
 • 2000: Kultúrna krajina, mapovanie konkrétnych lokalít, krajinný obraz a krajinný ráz, kultúrne a prírodné dedičstvo, krajinno-ekologické aspekty.
 • 2001: Územné plánovanie a krajinno-ekologické plány, význam Európskej konvencie o krajine.
 • 2002: Pozícia krajiny v  územnom a krajinno-ekologickom plánovaní,  identita s duchovný rozmer krajiny.
 • 2003. Vidiecky turizmus z pohľadu trvalo-udržateľného rozvoja.
 • 2004: Konferencia sa neuskutočnila kvôli úvahám o dvojročným cykle konferencie
 • 2005: Implementácia Európskeho dohovoru o krajine, cieľová kvalita krajiny.
 • 2006: Prístupy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v krajinách V4.
 • 2007: Podtitul konferencie: „Starostlivosť o krajinu je vecou každého z nás“. 
 • 2008: Nové pohľady na starostlivosť o krajinu v rámci implementácie Európskeho dohovoru o krajine a Karpatského dohovoru.
 • 2009: Podtitul konferencie: „Sieťovanie skúseností regiónov s manažmentom krajiny".
 • 2010: 10. výročie Európskeho dohovoru o krajine. Medzinárodný rok biodiverzity. Vyhlásenie prvého ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu.
 • 2011: Praktické a formálne otázky súčinnosti ochrany prírody a starostlivosti o krajinu. Vzdelávanie v ochrane prírody a krajiny.
 • 2012: Podtitul konferencie: „Špecifiká prírodného a kultúrneho dedičstva Banskobystrického samosprávneho kraja a možnosti jeho zhodnocovania pre podporu rozvoja regiónu“.
 • 2013: Podtitul konferencie: „Vzťah hodnoty, ochrany a potenciálu rozvoja krajiny“.
 • 2014: Workshop k príprave zákona o krajine.
 • 2015: Podtitul konferencie: „Krajina - starostlivosť, manažment, plánovanie“.
 • 2016: Podtitul konferencie: „Ako pretvárame krajinu“.

Konferencia KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA

V rámci podpory Európskeho dohovoru o krajine a výmeny poznatkov v procese starostlivosti o krajinu sa pravidelne od roku 1996 koná Konferencia Krajina  - Človek – Kultúra.

Konferencia sa od vzniku snaží o vytvorenie podmienok pre vzájomnú informovanosť, spájanie inak oddelených prístupov, reflexie a reakcie na aktuálne problémy krajiny. Podujatie okrem odborných problémov poukazuje na nevyhnutnosť hľadania nových foriem výmeny názorov a propagácie prezentovaných myšlienok.

Témy ročníkov konferencie do roku 2005 sú zamerané na Európsky dohovor o krajine a možnosti implementácie dohovoru v SR.

Podujatie organizuje Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Vytlačiť