Predstavuje databázu informácií o životnom prostredí na úrovni miest a obcí obsahujúcu environmentálne a základné územno-technické údaje. Sprístupňuje základné informácie o sídlach Slovenska so zameraním na prierezové environmentálne resp. krajinno-ekologické informácie cez  Web aplikáciu.

Databáza BEISS vytvára základné predpoklady pre dostupnosť informácií o životnom prostredí na úrovni najmenších štatistických jednotiek, na úrovní obcí. Databáza  BEISS  a zdrojové údaje boli zjednotené  cez jednotnú územnú identifikáciu obcí v prostredí geografických informačných systémov.  Ide o otvorený systém, založený na jednotnej územnej identifikácií údajov - ZUJ. Je možné k nemu pridávať ďalšie údaje a subsystémy založené na tej istej identifikácií. Umožňuje priebežné zhromažďovanie a zdieľanie týchto údajov pre verejnosť, štátnu správu, samosprávu a ďalšie subjekty. Aktivity v roku 2017 budú zamerané na aktualizáciu existujúcej databázy BEISS a špecifikáciu možností rozšírenia a úpravu tejto databázy o ďalšie relevantné informácie v oblasti životného prostredia, prípadne o ďalšie charakteristiky.

 

Marta Slámková Ing.
vedúci oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  

Marián Měrka
odborný zamestnanec na GIS 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  

Vytlačiť