Podporuje budovanie znalostnej platformy pre Životné prostredie v EÚ (Prioritný cieľ 5 v rámci 7. Environmentálneho akčného plánu - Zlepšiť vedomostnú základňu faktov pre politiku Únie v oblasti životného prostredia).

Aktivity v roku 2017 budú zamerané na aktualizáciu zdrojových dát s periodicitou obnovy 1 rok a budú zapracované do Environmentálnej regionalizácie SR. Spracuje sa téma dopravy ako samostatnej kapitoly vplývajúcej na kvalitu jednotlivých regiónov. Taktiež sa aktivity zamerajú na prípravu metodiky pre spracovanie environmentálnej regionalizácie krajov SR ako aj rešerš operačných programov EÚ s vynaloženými finančnými prostriedkami na zlepšenie stavu životného prostredia SR a ich vplyv na environmentálnu kvalitu regiónov spracovaním "komparatívnej mapy SR vynaložených prostriedkov z operačných programov EÚ v rokoch 2010 - 2015" s pozitívnym dopadom na evironmentálnu kvalitu regiónov Slovenska.

 

Marta Slámková Ing.
vedúci oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  

Tomáš Mičík Bc.
špecialista na PC siete 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
tomas.micik@sazp.sk
041 5070924
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  

 

Vytlačiť