IMPLEMENTÁCIA

 

ÚZEMNÝCH SYSTÉMOV EKOLOGICKEJ STABILITY (ÚSES)

 

Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES

 

okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto