Z členstva Slovenskej republiky v OSN pre ľudské sídla vyplýva pre SR plnenie úloh na medzinárodnej úrovni, ktoré prijíma Riadiaca rada Programu OSN UN Habitat na svojich zasadnutiach. V roku 2016 sa konala  konferencia o bývaní a udržateľnom urbánnom rozvoji (Habitat III), konferencia prijala záväzky týkajúce sa životného prostredia ľudských sídiel. 

 

Lucia Vačoková Ing.
vedúci odboru starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
lucia.vacokova@sazp.sk
048 4374281
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Marta Slámková Ing.
vedúci oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov