Cieľom úlohy je vytvoriť účinné nástroje na implementáciu stratégií a programových dokumentov 7.EAP EU (Prioritne cieľ 5 v rámci 7. Environmentálneho akčného plánu – Zlepšiť vedomostnú základňu a základňu faktov pre politiku Únie v oblasti životného prostredia); Stratégia  adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy; OP ŽP 2014-2020; Stratégia SR na ochranu biodiverzity do r.2020, prostredníctvom hodnotenia stavu životného prostredia miest. Súčasťou úlohy je iniciovať a organizovať obyvateľov miest, aby sa aktívne zaujímali o prostredie v ktorom žijú, pre zlepšovanie životného prostredia. Tento cieľ bude napĺňaný prostredníctvom prvého ročníka súťaže miest v oblasti trvaloudržateľného životného prostredia.

 

Marta Slámková Ing.
vedúci oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  

Zdenka Brzá Ing. arch.
špecialista na urbanizované prostredie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
zdenka.brza@sazp.sk
041 5070915, 0915 595180
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  

Vytlačiť