Informačné semináre k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Informačné semináre k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Pozvánka na informačné semináre pre prijímateľov NFP v rámci výziev č. 32 a č. 33

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 pozýva prijímateľov NFP na dva INFORMAČNÉ SEMINÁRE v rámci výziev OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameraných na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie BRKO v najmenej rozvinutých okresoch (výzva č. 32) a v ostatných regiónoch (výzva č. 33).

  • 25. september 2019 ǀ PREŠOV

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF, Úrad Prešovského samosprávneho kraja (zasadacia miestnosť na 2. poschodí), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Online prihlasovací formulár na seminár v Prešove: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska-seminar-po-25-9-2019/  

 

  • 26. september 2019 ǀ TRNAVA

Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Online prihlasovací formulár na seminár v Trnave: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska-seminar-tt-26-9-2019/ 

 

PROGRAM:

08:00 – 08:30 hod.     Registrácia účastníkov

08:30 – 08:45 hod.     Predstavenie a prezentácia aktivít IPC pre EŠIF

08:45 – 09:45 hod.     Problematika verejného obstarávania

09:45 – 10:30 hod.     Zmluva o poskytnutí NFP a povinnosti prijímateľa

10:30 – 10:45 hod.     Prestávka s občerstvením

10:45 – 11:45 hod.     Realizácia aktivít projektu

11:45 – 12:45 hod.     Prestávka na obed

12:45 – 13:45 hod.     Žiadosť o platbu a s ňou súvisiace povinnosti

13:45 – 14:30 hod.     Proces monitorovania a udržateľnosť projektov

14:30 – 15:15 hod.     Diskusia

 

Informačný seminár je určený predovšetkým pre pracovníkov, ktorí budú alebo už zabezpečujú implementáciu schváleného projektu.

Uzávierka prihlasovania je v piatok 20. septembra 2019.

Vytlačiť