Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k výzvam č. 17, č.18 a č.21

Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k výzvam č. 17, č.18 a č.21

Informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC123-2017-17, OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21

 

Slovenská agentúra životného prostredia ǀ Tajovského 28  ǀ 975 90 Banská Bystrica ǀ 30. máj 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 zorganizovalo informačný seminár k výzvam č. 17, č. 18 a č. 21.

INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC123-2017-17, OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zameraným na zabezpečenie spojitosti vodných tokov (výzva č. 17), preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov (výzva č. 18) a na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (výzva č. 21) sa konal v sídle Slovenskej agentúry životného prostredia.

 

Informačný seminár bol spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

 

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť