Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová pri Senci

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová pri Senci

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová pri Senci  Obec Kráľová pri Senci ǀ okres Senec ǀ Bratislavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 74-tisíc eur. Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 1 050 l (5 ks) a  800 l (670 ks). Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť