Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno

Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno

Obec Lozorno ǀ okres Malacky ǀ Bratislavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2016 bolo zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ prostredníctvom intenzifikácie a rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd (ČOV). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 174-tisíc eur. Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita ČOV, ako aj množstvo obyvateľov obce pripojených na kanalizačnú sieť. ČOV je kapacitne schopná čistiť odpadové vody pre 3 500 EO. Prípojky boli vybudované aj pre marginalizovanú rómsku komunitu, čo má pozitívny vplyv kvalitu života obyvateľov rómskej osady a na  životné prostredie v jej okolí. Zrealizovaný projekt priaznivo vplýva na ochranu kvality životného prostredia celej obce, a to na základe zabránenia úniku výparov čpavku do ovzdušia, nakoľko novo inštalované zariadenia neprodukujú cudzorodý zápach. Zlepšili sa životné podmienky pre vodnú flóru a faunu v recipiente Suchý potok. Z urbanistického hľadiska realizácia projektu má za následok vyšší štandard kultúry bývania a značnou mierou prispel k ozdraveniu životného a pracovného prostredia v obci. Zrealizovanie projektu predstavuje splnenie súčasnej základnej požiadavky na vybavenosť územia zabezpečujúcu trvalo udržateľný rozvoj obce.

Fotogaléria

Vytlačiť