Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu

Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu

Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu ǀ okres Pezinok ǀ Bratislavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov štyroch obcí združenia Malokarpatského regiónu v okrese Pezinok (Limbach, Píla, Štefanová, Viničné). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške 162-tisíc eur. Obstarané boli tri druhy kompostérov s objemom 700 l (837 ks), 903 l (470 ks) a 1 064 l (170 ks).  Obyvateľom obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obciach a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami začlenenými do projektu bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť