Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov

Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov

Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov

Obec Jakubov ǀ okres Malacky ǀ Bratislavský samosprávny kraj

 

V obci bol v minulosti vybudovaný zberný dvor so zavedeným systémom separovaného zberu základných zložiek KO prostredníctvom zberných nádob rozmiestnených na území obce. Zber, vývoz a likvidáciu jednotlivých vyseparovaných zložiek KO zabezpečujú zmluvné spoločnosti pôsobiace v oblasti zberu, dotrieďovania a likvidácie odpadu. Pomerne veľká časť zložiek KO, ktorú bolo možné triediť končila na skládke ako súčasť zmesového KO. Dôvodom na realizáciu projektu s COV viac ako 270-tisíc eur bola nedostatočná kapacita a predovšetkým nedostatočné technické vybavenie ZD. Obec zmodernizovala strojno-technologické vybavenie, rozšírila plochu ZD, a tým  vytvorila predpoklady pre efektívne nakladanie s odpadmi na svojom území. Ukončením projektu v  auguste 2018 sa zvýšila kapacita ZD pre triedenie KO a BRO na viac ako 89 t/rok. Ročne by malo množstvo vytriedeného KO dosiahnuť úroveň 89,6 t.

Fotogaléria

Vytlačiť