Kompostéry pre domácnosti v obci Orechová Potôň

Kompostéry pre domácnosti v obci Orechová Potôň

Obec Orechová Potôň ǀ okres Dunajská Streda ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Obstaraných bolo 580 ks kompostérov s objemom 1 008 l. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 94-tisíc eur. Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť