Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany

Obec Dolné Orešany ǀ okres Trnava ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zefektívnenie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci, a to vybudovaním oploteného zberného dvora a nákupom strojno-technologického vybavenia (traktor, čelný nakladač, ramenový a reťazový traktorový nosič kontajnerov, závesné vaňové kontajnery, štiepkovač drevnej hmoty, traktorový príves, plošinová váha). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 355-tisíc eur. Prínosom projektu je zníženie množstva komunálneho odpadu a zvýšenie množstva vybraných zložiek odpadu (BRKO, DSO a veľkoobjemového odpadu)  o 98,33 t/rok. Realizáciou projektu sa eliminoval vznik a rozširovanie nelegálnych skládok, zlepšil sa vzhľad obce a jej okolia, a zároveň sa zvýšila úroveň životného prostredia v obci.

Fotogaléria

Vytlačiť