Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta

Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta

Mesto Galanta ǀ okres Galanta ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (400 ks – 1 000 l, 935 ks – 800 l) do domácností obyvateľov mesta. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 183-tisíc eur. Vďaka ukončenému projektu mesto zefektívnilo systém nakladania s BRKO  a tým vyriešilo problémy spojené s produkciou a nakladaním BRO v domácnostiach obyvateľov. Prínosom projektu je eliminácia  negatívnych javov spojených so spaľovaním trávy, lístia a konárov, ako aj obmedzenie vynášania BRO na verejne priestranstvá obyvateľmi mesta. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v meste a zabezpečiť si tak trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO.

Fotogaléria

Vytlačiť