Zberný dvor v obci Vozokany

Zberný dvor v obci Vozokany

Obec Vozokany ǀ okres Galanta ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo navýšenie kapacity triedeného zberu KO (o 125 t/rok) v obci za účelom ochrany kvality životného prostredia, kvality života obyvateľov obce, zvýšenia efektívnosti hospodárenia obce a napĺňania legislatívnych požiadaviek v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 351-tisíc eur. Predmetom projektu bola výstavba zberného dvora (prevádzková budova, prefabrikovaná garáž, prístrešok, vodovodná a kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, spevnené plochy, mostová váha) a obstaranie manipulačnej techniky s vybavením pre zvýšenie efektívnosti triedenia odpadov. Projekt má významný environmentálny prínos v podobe skvalitnenia zavedeného separovaného zberu odpadov s predpokladom zníženia množstva KO, nárastu objemu zhodnocovaných odpadov, zlepšenia kvalitatívnej úrovne životného prostredia zabránením vznikaniu divokých skládok.

Fotogaléria

Vytlačiť