Kompostéry pre Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka

Kompostéry pre Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka

 • 07.05.2019 17:09

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov (1...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko

 • 07.05.2019 17:10

Cieľom projektu združenia obcí bolo predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (1 385 ks) do domácností...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica

 • 10.04.2019 12:43

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bol nákup strojno-technologického vybavenia na zber a následné zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Kompostáreň Handlová

Kompostáreň Handlová

 • 11.03.2019 12:43

Mesto Handlová leží na strednom Slovensku, približne 10 km od geometrického stredu Európy a je druhým najväčším mestom regiónu Horná Nitra. Zaberá 21 % z územia s počtom obyvateľov...

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča

 • 07.05.2019 17:11

Predmetom projektu bola rekonštrukcia a dobudovanie zberného dvora so stojiskom na umiestnenie zberných nádob, ako aj nákup hnuteľných vecí a zariadení na mechanickú úpravu vybraných...

Zberný dvor v obci Horná Poruba

Zberný dvor v obci Horná Poruba

 • 28.05.2019 15:05

Cieľom projektu ukončeného v júni 2018 bolo vybudovanie zberného dvora a nákup vybavenia na podporu triedeného zberu vybraných zložiek KO v obci. Na projekt boli obci schválené celkové...

Zberný dvor v obci Brvnište

Zberný dvor v obci Brvnište

 • 15.02.2019 11:25

V júni 2018 obec ukončila výstavbu a vybavenie zberného dvora manipulačnou technikou. Na projekt boli schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 243-tisíc eur.

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

 • 15.02.2019 12:18

V júni 2018 obec ukončila projekt, v rámci ktorého boli vybudované kapacity k zvýšeniu miery zhodnocovania odpadov (325 t/r) so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice

 • 10.04.2019 12:37

Projekt, ukončený v apríli 2018, bol zameraný na výstavbu kompostoviska a na obstaranie hnuteľných vecí potrebných na jeho prevádzku (kolesový traktor, čelný nakladač, traktorový...

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

 • 15.02.2019 12:12

Mesto Myjava ukončilo rozšírenie kanalizácie v apríli 2018. Mestu boli schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 724-tisíc eur. V rámci uvedeného projektu bola...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Malé Lednice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Malé Lednice

 • 13.12.2018 10:29

Obec Malé Lednice ukončila v marci 2018 projekt vybudovania obecného kompostoviska. Súčasťou projektu, na ktorý boli obci schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 82-tisíc eur...

Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber Komunálnych odpadov v obci Unín

Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber Komunálnych odpadov v obci Unín

 • 15.11.2018 12:11

V marci 2018 obec ukončila projekt, ktorého hlavnou aktivitou bol nákup strojno-technologického vybavenia na triedenie a zber KO. Na projekt boli obci schválené finančné prostriedky vo výške...

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné

 • 13.12.2018 10:11

Obci boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 140-tisíc eur na zefektívnenie a rozšírenie triedenia komunálnych odpadov prostredníctvom nákupu technologických zariadení.

Zberný dvor v obci Lazany

Zberný dvor v obci Lazany

 • 13.12.2018 10:13

Vo februári 2018 obec ukončila projekt výstavby zberného dvora s príslušenstvom pre účely zberu a triedenia jednotlivých zložiek KO.

Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné

Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné

 • 28.05.2019 16:02

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2017 bolo obstaranie strojno-technologického vybavenia na triedený zber, prepravu a manipuláciu s vybranými zložkami odpadu (BRO, DSO a veľkoobjemový...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ráztočno

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ráztočno

 • 15.02.2019 12:28

V decembri 2017 obec ukončila projekt výstavby kompostárne a nákupu technologického vybavenia nevyhnutného na zber a spracovanie BRKO (traktor, nosič kontajnerov s hydraulickou rukou a...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Chrenovec-Brusno

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Chrenovec-Brusno

 • 15.02.2019 12:29

V decembri 2017 obec ukončila projekt výstavby malej kompostárne s kapacitou 100 t/r a nákupu technologického vybavenia (traktor, čelný nakladač, nosič kontajnerov, kompostovací voz,...

Posilnenie technických kapacít pre zber triedeného komunálneho odpadu v obci Trenčianske Stankovce

Posilnenie technických kapacít pre zber triedeného komunálneho odpadu v obci Trenčianske Stankovce

 • 15.02.2019 12:32

Projekt s výškou schválených finančných prostriedkov viac ako 357-tisíc eur ukončila obec v decembri 2017. Predmetom projektu bol nákup technologického vybavenia na triedený zber...

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Horná Mariková

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Horná Mariková

 • 15.02.2019 12:30

Ide o projekt obce v Trenčianskom kraji, ktorý bol úspešne zrealizovaný z prostriedkov EÚ v auguste 2017.