Kompostujeme v biekokarpatsko-trenčianskom mikroregióne

Kompostujeme v biekokarpatsko-trenčianskom mikroregióne

 • 04.09.2019 10:01

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 610 ks záhradných kompostérov s...

Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov

Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov

 • 14.08.2019 13:51

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 589 ks záhradných kompostérov s...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany

 • 19.07.2019 10:41

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom

 • 07.08.2019 14:15

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Modernizácia zberného dvora v Lednických Rovniach

Modernizácia zberného dvora v Lednických Rovniach

 • 05.03.2020 16:03

Projekt ukončený v decembri 2018 bol zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu komunálnych odpadov, prostredníctvom rekonštrukcie existujúceho zberného dvora, výstavby stojísk na...

Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

 • 24.09.2019 11:26

Predmetom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo vybudovanie verejných kanalizácií a intenzifikácia ČOV Nemšová. V šiestich obciach (Borčice, Bolešov, Kameničany, Slávnica, Horná...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko

 • 07.05.2019 17:10

Cieľom projektu združenia obcí bolo predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (1 385 ks) do domácností...

Obstaranie záhradných kompostérov Chynorany

Obstaranie záhradných kompostérov Chynorany

 • 07.08.2019 14:22

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor – Častkovce

Zberný dvor – Častkovce

 • 09.07.2020 13:08

Projekt ukončený v októbri 2018 bol zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu KO prostredníctvom výstavby ZD a nákupu technického vybavenia (traktor, čelný nakladač, vidly s...

Kompostéry pre Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka

Kompostéry pre Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka

 • 07.05.2019 17:09

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov (1...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica

 • 10.04.2019 12:43

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bol nákup strojno-technologického vybavenia na zber a následné zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Kompostáreň Handlová

Kompostáreň Handlová

 • 14.10.2019 08:05

Mesto Handlová leží na strednom Slovensku, približne 10 km od geometrického stredu Európy a je druhým najväčším mestom regiónu Horná Nitra. Zaberá 21 % z územia s počtom obyvateľov...

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča

 • 07.05.2019 17:11

Predmetom projektu bola rekonštrukcia a dobudovanie zberného dvora so stojiskom na umiestnenie zberných nádob, ako aj nákup hnuteľných vecí a zariadení na mechanickú úpravu vybraných...

Zberný dvor v obci Horná Poruba

Zberný dvor v obci Horná Poruba

 • 28.05.2019 15:05

Cieľom projektu ukončeného v júni 2018 bolo vybudovanie zberného dvora a nákup vybavenia na podporu triedeného zberu vybraných zložiek KO v obci. Na projekt boli obci schválené celkové...

Zberný dvor v obci Brvnište

Zberný dvor v obci Brvnište

 • 15.02.2019 11:25

V júni 2018 obec ukončila výstavbu a vybavenie zberného dvora manipulačnou technikou. Na projekt boli schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 243-tisíc eur.

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

 • 15.02.2019 12:18

V júni 2018 obec ukončila projekt, v rámci ktorého boli vybudované kapacity k zvýšeniu miery zhodnocovania odpadov (325 t/r) so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu...

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

 • 15.02.2019 12:12

Mesto Myjava ukončilo rozšírenie kanalizácie v apríli 2018. Mestu boli schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 724-tisíc eur. V rámci uvedeného projektu bola...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Malé Lednice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Malé Lednice

 • 13.12.2018 10:29

Obec Malé Lednice ukončila v marci 2018 projekt vybudovania obecného kompostoviska. Súčasťou projektu, na ktorý boli obci schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 82-tisíc eur...

Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber Komunálnych odpadov v obci Unín

Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber Komunálnych odpadov v obci Unín

 • 15.11.2018 12:11

V marci 2018 obec ukončila projekt, ktorého hlavnou aktivitou bol nákup strojno-technologického vybavenia na triedenie a zber KO. Na projekt boli obci schválené finančné prostriedky vo výške...

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné

 • 13.12.2018 10:11

Obci boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 140-tisíc eur na zefektívnenie a rozšírenie triedenia komunálnych odpadov prostredníctvom nákupu technologických zariadení.