Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie

Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie ǀ okres Partizánske ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 503 záhradných kompostérov s objemom 1 064 l do domácností obyvateľov dvadsiatich obcí združenia Stredné Ponitrie v okrese Partizánske (Brodzany, Hradište, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, Ostratice, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške 161-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť