Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany ǀ okres Prievidza ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 71-tisíc eur. Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 801 l (30 ks) a 1 064 l (495 ks).  Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť