Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Bojniciach

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Bojniciach

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Bojniciach

Mesto Bojnice ǀ okres Prievidza ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 
 
 
 
Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov mesta. Obstaraných bolo 1 351 ks kompostérov s objemom 1 244 l. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 169-tisíc eur. Obyvateľom mesta bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v meste a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť