Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí "Uhrovská dolina"

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí "Uhrovská dolina"

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí "Uhrovská dolina"

Združenie obcí „Uhrovská dolina“ ǀ okres Bánovce nad Bebravou ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov siedmych obcí združenia Uhrovská dolina v okrese Bánovce nad Bebravou (Horné Naštice, Kšinná, Miezgovce, Omastiná, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Žitná-Radiša). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 139-tisíc eur. Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 700 l (350 ks) a1 050 l (887 ks).  Obyvateľom obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obciach a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami začlenenými do projektu bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť