Vybudovanie zberného dvora a rozšírenie triedeného zberu odpadu v Bošanoch

Vybudovanie zberného dvora a rozšírenie triedeného zberu odpadu v Bošanoch

Vybudovanie zberného dvora a rozšírenie triedeného zberu odpadu v Bošanoch

Technické služby obce Bošany, s. r. o. ǀ okres Partizánske ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolozvýšenie kapacity (668 t/rok) pre triedený zber, ako aj zvýšenie množstva vytriedeného odpadu v obci prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu vybavenia na zber a úpravu vybraných zložiek odpadu. Na projekt boli Technickým službám obce Bošany schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 542-tisíc eur. V rámci projektu bola zrealizovaná stavba prevádzkovej budovy vrátane inžinierskych sietí a oplotenia ZD, stavba garáže pre strojno-technologické vybavenie a manipulačnú techniku, ako aj vybudovanie prístrešku pre BRO  a spevnených plôch ZD. Na zabezpečenie prevádzky ZD bol obstaraný kolesový traktor, traktorový náves, čelný traktorový nakladač, nosič kontajnerov, rezací a miešací voz s hydraulickou rukou na BRO, štiepkovač drevnej hmoty, kontajnery na vybrané zložky odpadu a mostová váha. Projekt prispel  k napĺňaniu  potrieb  miestnych  obyvateľov v oblasti  odpadového  hospodárstva, zníženiu množstva komunálnych odpadov  zneškodňovaných skládkovaním, jeho zhodnocovaniu a celkovému zlepšeniu kvality  života  na  miestnej úrovni.

Fotogaléria

Vytlačiť