Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou

Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou

Podnik služieb Opatovce nad Nitrou ǀ okres Prievidza ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zefektívnenie systému triedeného zberu KO (BRO, DSO, OO textil, olej) na záujmovom území obcí Opatovce nad Nitrou, Kocurany a Sebedražie prostredníctvom výstavby zberného dvora (ZD), nákupu technického vybavenia a zriadenia kontajnerových stojísk.  Na projekt boli podniku služieb schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 1,1 milióna eur.  Prínosom projektu je zvýšenie kapacity pre triedenie KO a množstva  vytriedeného KO o 1 225 t/rok. Vybudovaním ZD v Opatovciach nad Nitrou sa vytvorili podmienky pre elimináciu vzniku čiernych skládok odpadu a zlepšenie životného prostredia na záujmovom území dotknutých obcí.

Fotogaléria

Vytlačiť