Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany

Obec Bystričany ǀ okres Prievidza ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zefektívnenie systému zberu BRKO a zníženie množstva zmesového KO v obci. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 320-tisíc eur. Projekt bol realizovaný prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia (traktor s príslušenstvom, štiepkovač, nosič kontajnerov) a veľkoobjemových kontajnerov. Realizáciou projektu sa pre obyvateľov obce  vytvorili podmienky  pre efektívnu  separáciu fytomasy a dendromasy. BRO je umiestňovaný do veľkokapacitných kontajnerov, pričom sú k dispozícii stroje, ktoré umožňujú bezproblémovú manipuláciu s kontajnermi, spracovanie odpadu pred jeho zhodnotením a ďalšiu manipuláciu s odpadom. Upravený odpad je umiestňovaný do existujúcej obecnej kompostárne, čím sa zvýšila efektívnosť jej prevádzky. Predpokladaným prínosom projektu  je zvýšenie množstva vyseparovaných BRO o 90 t/rok a zníženie ekonomického zaťaženia obce v rámci nakladania so zmesovým KO.

Fotogaléria

Vytlačiť