Zhodnocovanie BRKO v mikroregióne Skládka TKO Vyšehradné

Zhodnocovanie BRKO v mikroregióne Skládka TKO Vyšehradné

Zhodnocovanie BRKO v mikroregióne Skládka TKO Vyšehradné

Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica ǀ okres Prievidza ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov šiestich obcí združenia (Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Chvojnica). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 115-tisíc eur. Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 903 l (1 305 ks) a 2 000 l (23 ks).  Obyvateľom obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obciach a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami začlenenými do projektu bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť