Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, Palárikovo

Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, Palárikovo

Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, Palárikovo

Obec Palárikovo ǀ okres Nové Zámky ǀ Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bol nákup strojno-technologického vybavenia na podporu triedeného zberu vybraných druhov KO (BRO a DSO) a zlepšenie informovanosti obyvateľov záujmových obcí v oblasti odpadového hospodárstva.Záujmovým územím projektu je Palárikovo a územie 11 obcí regiónu v jeho okolí (Jatov, Rastislavice, Komoča, Podhájska, Radava, Bardoňovo, Dedinka, Pozba, Maňa, Vlkas, Michal nad Žitavou), v ktorom v súčasnosti obec Palárikovo zabezpečuje triedený zber jednotlivých komodít KO. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 648-tisíc eur. Realizáciou projektu sa zefektívnila manipulácia s odpadom, zvýšil sa počet zberných miest, zlepšila sa mechanická úprava BRKO a zvýšilo sa environmentálne povedomie obyvateľov (viac ako 14-tisíc osôb zapojených do informačných aktivít). Prínosom projektu je zvýšená kapacita pre triedenie KO a zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu (BRKO a DSO) o 1 250 t/rok v regióne.

Fotogaléria

Vytlačiť