Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy

Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy

Mesto Šahy ǀ okres Levice ǀ Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania bioodpadu so zameraním na jeho prípravu na opätovné použitie a recykláciu a na podporu predchádzania vzniku odpadu v meste Šahy a v jeho prímestských častiach Preseľany nad Ipľom a Tešmák. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 302-tisíc eur. V rámci projektu  mesto obstaralo zvozovú techniku, obslužné zariadenia a zberové nádoby na BRO s objemom 240 l.  Realizáciou projektu mesto zvýšilo kapacitu pre triedenie KO (450 t/rok) a zároveň vytvorilo predpoklad na vytriedenie takého istého objemu KO. Projekt prispel k eliminácii negatívnych javov spojených so spaľovaním BRO obyvateľmi mesta, ako aj obmedzil vznik čiernych skládok na dotknutom území.

Fotogaléria

Vytlačiť