Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hronovce

Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hronovce

Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE ǀ okres Levice ǀ Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 
 
 
 
 
Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo vybudovanie stokovej siete zabezpečujúcej odvádzanie komunálnych odpadových vôd z obcí Hronovce, Pohronský Ruskov a Čata a vybudovanie mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd (ČOV) v obci Čata, ktorá zabezpečuje čistenie privádzaných odpadových vôd z celej aglomerácie Hronovce. Na projekt boli združeniu obcí poskytnuté celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 16,3 milióna eur. Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí bez kanalizačných prípojok je viac ako 31 km.  Realizáciou projektu sa dosiahlo zvýšenie počtu obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd na 3 950 EO. Environmentálnym prínosom projektu je zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd na dotknutom území. Socio-ekonomický prínos predstavuje úsporu nákladov domácností spojených s likvidáciou odpadových vôd, zvýšenie kvality života a zdravia  obyvateľov dotknutých obcí.

Fotogaléria

Vytlačiť