Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rosina

Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rosina

Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rosina

Obec Rosina ǀ okres Žilina ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie  prostredníctvom obstarania 960 ks záhradných kompostérov s objemom 1 000 l do domácností obyvateľov obce. Obci boli na projekt schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 144-tisíc eur. Vďaka ukončenému projektu obec vyriešila problémy spojené s produkciou a nakladaním s BRKO v domácnostiach. Prínosom projektu je eliminácia  negatívnych javov spojených so spaľovaním trávy, lístia a konárov, ako aj obmedzenie vynášania BRO na verejne priestranstvá obyvateľmi obce. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si tak trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť